Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZimm6Zl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hà Quang Thịnh's picture

Hà Quang Thịnh

Accountant at BIDV SGD 2
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hà Quang Thịnh

 • See who you and Hà Quang Thịnh know in common
 • Follow Hà Quang Thịnh's online activities
 • Contact Hà Quang Thịnh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hà Quang Thịnh? View more »

Overview

 • Current:
  Accountant at BIDV SGD 2
 • Education:
  • Troy-STU Campus, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Banking
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Accountant

  BIDV SGD 2
  March 2014 - May 2014 (2 months)

Education

 • Troy-STU Campus (Vietnam)

Personal Information

View Hà Quang Thịnh's full profile to...

 • See who you and Hà Quang Thịnh know in common
 • Follow Hà Quang Thịnh's online activities
 • Contact Hà Quang Thịnh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hà Quang Thịnh? View more »

hZWYmZZimm6Zl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...