Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tilHCXlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Phương's picture

Nguyễn Phương

Phần Mềm Nhân Sự Tiền Lương at CTY CP GIẢI PHÁP TINH HOA
Ho Chi Minh (Vietnam) - 3 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Phương

 • See who you and Nguyễn Phương know in common
 • Follow Nguyễn Phương's online activities
 • Contact Nguyễn Phương directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Phương? View more »

Overview

 • Current:
  HRPRO7 at CTY CP GIẢI PHÁP TINH HOA
 • Connection:
  3 connection(s)

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  IT - Software/E-commerce
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • HRPRO7

  CTY CP GIẢI PHÁP TINH HOA
  September 2009 - Present (11 years 1 month)

Personal Information

View Nguyễn Phương's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Phương know in common
 • Follow Nguyễn Phương's online activities
 • Contact Nguyễn Phương directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Phương? View more »

hZWXn5tilHCXlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...