Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5ppk2qdm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyen Thanh Phuong's picture

Nguyen Thanh Phuong

CFO at Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON
Ha Noi (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyen Thanh Phuong

 • See who you and Nguyen Thanh Phuong know in common
 • Follow Nguyen Thanh Phuong's online activities
 • Contact Nguyen Thanh Phuong directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyen Thanh Phuong? View more »

Overview

 • Current:
  CFO at Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON
 • Education:
  • NEU, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Accounting/Auditing, Finance/Investment
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • CFO

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON
  May 2008 - May 2014 (6 years 1 month)

Education

 • NEU (Vietnam)

Personal Information

View Nguyen Thanh Phuong's full profile to...

 • See who you and Nguyen Thanh Phuong know in common
 • Follow Nguyen Thanh Phuong's online activities
 • Contact Nguyen Thanh Phuong directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyen Thanh Phuong? View more »

hZWXn5ppk2qdm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...