Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZpk26VmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Tho's picture

Nguyễn Tho

at Hạ Long
Hung Yen (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Tho

 • See who you and Nguyễn Tho know in common
 • Follow Nguyễn Tho's online activities
 • Contact Nguyễn Tho directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Tho? View more »

Overview

 • Current:
  at Hạ Long
 • Past:
  • at Đại học tài chính quản trị kinh doanh
 • Education:
  • CĐ Tài Chính-Quản trị kinh doanh
  • Ngô Quyền - Hạ Long

Summary

Mỗi người là 1 vì sao với ánh sáng khác nhau và chúng ta ở bên nhau là để cùng tỏa sáng

 • Job Function:
  Human Resources
 • Industries:
  Accounting/Auditing

Experience

 • Hạ Long
 • Đại học tài chính quản trị kinh doanh

Education

 • CĐ Tài Chính-Quản trị kinh doanh

 • Ngô Quyền - Hạ Long

Personal Information

View Nguyễn Tho's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Tho know in common
 • Follow Nguyễn Tho's online activities
 • Contact Nguyễn Tho directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Tho? View more »

hZWXnpZpk26VmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...