Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xnl3Kdk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
Red Bull (Vietnam) Co., Ltd.

KTV Phòng Thí Nghiệm - Lab Technician

hZWXm5xmmG-ak5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZptUqG14Q..

Job Description

  • Lấy và kiểm tra mẫu nguyên liệu, bao bì;
  • Kiểm tra mẫu bán thành phẩm: %Brix, pH, UV và cảm quan;
  • Kiểm tra mẫu thành phẩm từ bộ phận Sản xuất: %Brix, pH, UV, cảm quan, áp suất, thể tích, tỷ trọng, mối ghép mí, lacquer, nhãn;
  • Kiểm tra mẫu nước thải đầu ra;
  • Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirements

  • Tốt nghiệp cao đẳng - Ngành: Công nghệ & khoa học thực phẩm hoặc công nghệ hóa học hoặc các chuyên ngành có liên quan
     **Lưu ý: Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng , Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa học hoặc các chuyên ngành liên quan
  • Có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy công nghiệp.
  • Chuyên cần và trách nhiệm đối với công việc

Additional Information

2019-05-14 USD

About Red Bull (Vietnam) Co., Ltd.

Red Bull (Vietnam) Co., Ltd. is an enterprise with 100% foreign owned capital and produces famous "Red Bull" Energy Drink. We are looking for qualified candidates.Red Bull (Vietnam) not only offers its employees the opportunity to work in an international and professional working environment, but also offers its employees a long term and stable career path with attractive benefits.  With a workforce having a positive attitude and a mindset geared towards success, Red Bull (Vietnam) continues to be a preferred employer who engages with its employees and strives for personal development to achieve the impossible.  We strive to provide our employees with a variety of opportunities for career development and advancement through continuous training opportunities.  Joining the Red Bull (Vietnam) team not only means you have a commitment to excellence, but you have the opportunity to shape your career with us to fulfill your professional goals.

Take the next step in your career as a part of our talented team, committed to exceptional quality and superior delivery.” Now we are opening many employment opportunities for dynamic, ambitious and skillful candidates with right attitude to join and grow with us. Our philosophy is “We hire for ATTITUDE and train for SKILL”.

KTV Phòng Thí Nghiệm - Lab Technician

hZWXm5xmmG-ak5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaZptUqG14Q..
hZWXm5xnl3Kdk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...