Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhkmG6dlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • NHÂN VIÊN HỆ THỐNG VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ NỘI BỘ

    RICONS - Salary: $500 - $1,000

    Xây dựng, kiểm soát và quản lý các văn bản nội bộ (Quy trình/ Quy chế/ Quy định/Hướng dẫn/ Biểu mẫu…); Tham mưu và triển khai thực hiện các mô hình...
    Ho Chi Minh
hZWYnJhkmG6dlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...