Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdpkXGam5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Quý khách có nhu cầu tư vấn/thực hiện các dịch vụ như sau/ If you are interested in these below services:

Answer hZWYlpdpkXGam5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eamZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Julie Tran's picture
1343963270

 Thẻ thường trú/ Permanent resident card (người nước ngoài cưới vợ Việt Nam và các đối tượng khác theo luật này/for expats to get married with Vietnamses and other concerned cases as law).
 Đăng ký thường trú cho việt kiều/ Permanent residence for Vietnamese oversea (Việt Kiều có nhu cầu thường trú ở VN/ Vietnamese oversea needs the Permanent residence in VN).
 Giấy phép lao động/ Work permit (Dành cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam/ The expats to work in Vietnam).
 Thẻ tạm trú/Temporary resident card.
Vui lòng liên hệ / Please contact us:
Ms. Angel/ Trieu
Email: trieu.le@nhigia.vn
Cell phone: 0908 042 708 / 0906 910 278
Hotline : 1900 6654 - 124

Answer hZWYlpdpkXGam5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eamZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpdpkXGam5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...