Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZpkW6UmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Linh Nguyen Thuy's picture
PR & Branding Specialist at Bao Viet Securities
Wrote a review about Chứng Khoán Bảo Việt
5.0
Pros

Công ty có các chính sách tốt, tạo điều kiện cho CBNV phát triển, có các chương trình xuyên suốt trong năm để tăng tình

Cons

Luôn luôn phải vận động & sáng tạo

hZWXnpZpkWydnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5ZnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Chứng Khoán Bảo Việt
Followers
46
Views
12,830
Trung Dang's picture
HR Director at USG Boral Vietnam
Wrote a review about USG BORAL VIỆT NAM
5.0
Pros

Huge opportunities to learn and grow.

Cons

Still a small-medium-sized company.

hZWXnpZpkWydnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5dhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
USG BORAL VIỆT NAM
Followers
94
Views
7,134
Feldsieper Uli-René's picture
Maintenance Manager
Wrote a review about RICONS
5.0
Pros

Ricons takes great care for me

Cons

There are no cons at Ricons

hZWXnpZpkW2Uk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmpxnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
RICONS
Followers
23
Views
16,534
hZWXnpZpkW6UmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...