Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VmlGuZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

5.0
Pros

more leadership opportunities

Cons

My goals

hZWYl5Vmk3KamJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnpVpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Thy Tran's picture
Media at novaon
Wrote a review about UNICONS
5.0
Pros

CULTURE! Employees and Management that genuinely care about the customer, the company and (most importantly) each other.

Cons

If you want to challenge yourself and grow, this is a great place. We are moving very fast, which is why we are growing

hZWYl5Vmk3KamJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnJpgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
UNICONS
Followers
5
Views
1,884
5.0
Pros

Lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn. Sếp thấu hiểu nhân viên, đồng nghiệp rất dễ thương và sẵn sàng giúp đỡ hết mình. Cơ chế

Cons

Nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực và tạo nên những giá trị to lớn của bản thân, góp sức mình vào sự thành công

hZWYl5Vmk3KamZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5lnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
hZWYl5VmlGuZlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...