Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lmkXGUnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Company Review By Employees

Evan Tapping's picture
General Manager at Hilti Vietnam
Wrote a review about Hilti
5.0
Pros

The success of Hilti comes from product and service innovation and differentiation but this can only be achieved by the

Cons

As with any high performing company, targets and KPIs are always present which some find daunting, however structured

hZWXm5lmkW-dnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmpppnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
Hilti
Followers
9
Views
1,123
Wrote a review about AB InBev SEA
5.0
Pros

Great Culture & environment; talented colleagues

Cons

non

hZWXm5lmkW-dnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmphgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
AB InBev SEA
Followers
3
Views
816
Tuyền Huỳnh Thanh's picture
HRBP Specialist at Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình
Wrote a review about Hoa Binh Construction Group
5.0
Pros

Hình dung của bạn về một môi trường làm việc hạnh phúc sẽ như thế nào?

Cons

Bạn không thay đổi, có thể bạn sẽ trễ một nhịp so với người khác.

hZWXm5lmkW-dnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZhonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
A dynamics and cooperative team
Hoa Binh Construction Group
Followers
283
Views
19,273
hZWXm5lmkXGUnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...