Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxnlWubk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đào Tuyết's picture

Đào Tuyết

Quản lý nhân sự at Công ty TNHH LOCK&LOCK HN
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đào Tuyết

 • See who you and Đào Tuyết know in common
 • Follow Đào Tuyết's online activities
 • Contact Đào Tuyết directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đào Tuyết? View more »

Overview

 • Current:
  Quản lý nhân sự at Công ty TNHH LOCK&LOCK HN
 • Education:
  • Trường Đại học Thương mại, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance, Sales
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Quản lý nhân sự

  Công ty TNHH LOCK&LOCK HN
  June 2008 - Present (16 years)

Education

 • Trường Đại học Thương mại (Vietnam)

Personal Information

View Đào Tuyết's full profile to...

 • See who you and Đào Tuyết know in common
 • Follow Đào Tuyết's online activities
 • Contact Đào Tuyết directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đào Tuyết? View more »

hZWZlpxnlWubk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...