Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZholW2ZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Ngọc Lan Trần's picture

Ngọc Lan Trần

Nhân viên tư vấn đầu tư at Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư MHT
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Ngọc Lan Trần

 • See who you and Ngọc Lan Trần know in common
 • Follow Ngọc Lan Trần's online activities
 • Contact Ngọc Lan Trần directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Ngọc Lan Trần? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân viên tư vấn đầu tư at Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư MHT
 • Past:
  • Nhân viên tư vấn thẻ Tín Dụng at Công ty Harvey Nash Việt Nam
 • Education:
  • Đại học Ngân Hàng, Vietnam
  • Đại học Ngân Hàng, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Management
 • Industries:
  Banking, Finance/Investment
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • Nhân viên tư vấn đầu tư

  Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư MHT
  July 2012 - Present (9 years 5 months)
 • Nhân viên tư vấn thẻ Tín Dụng

  Công ty Harvey Nash Việt Nam
  October 2011 - March 2012 (5 months)

Education

 • Đại học Ngân Hàng (Vietnam)

 • Đại học Ngân Hàng (Vietnam)

Personal Information

View Ngọc Lan Trần's full profile to...

 • See who you and Ngọc Lan Trần know in common
 • Follow Ngọc Lan Trần's online activities
 • Contact Ngọc Lan Trần directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Ngọc Lan Trần? View more »

hZWYmZholW2ZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...