Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRkmmqYmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Phước Nguyễn's picture

Phước Nguyễn

at Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Phước Nguyễn

 • See who you and Phước Nguyễn know in common
 • Follow Phước Nguyễn's online activities
 • Contact Phước Nguyễn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Phước Nguyễn? View more »

Overview

 • Current:
  CEO at PLT VIETNAM CO.,LTD
 • Past:
  • at Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Education:
  • Che Guevara
  • ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Real Estate
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • CEO

  PLT VIETNAM CO.,LTD
  January 2010 - December 2014 (5 years)
 • Ho Chi Minh City, Vietnam
  January 2003 ()

Education

 • Che Guevara

 • ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM

Personal Information

View Phước Nguyễn's full profile to...

 • See who you and Phước Nguyễn know in common
 • Follow Phước Nguyễn's online activities
 • Contact Phước Nguyễn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Phước Nguyễn? View more »

hZWYnZRkmmqYmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...