Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Tình huống nhân sự] Sếp mới quản lý được 6 tháng, cả team bên dưới đồng loạt nghỉ. HR nên làm gì??

Answer18 hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1563249763

Công ty A là công ty lớn đang trong giai đoạn TRANSFORMATION. Director mới của 1 bộ phận quan trọng là người giàu kiến thức và kinh nghiệm, bước đầu người này tỏ ra khá phù hợp tư duy quản lý mới mà công ty A đang hướng tới. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, cả team bên dưới đồng loạt xin nghỉ với lý do gần giống nhau là không thích cách làm việc của người Director mới. 

Là HR, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

A.  Giữ lại Director và xây dựng team mới
B.  Giữ lại team và luân chuyển Director  


Xem thêm:

Answer18 hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

  • hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeTm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUa5uFneDh
  hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXlpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlrappnZFVvtrI.
 • Thai Nguyen Gia's picture
  Thai Nguyen Gia
  1563874769

  Tôi xin chỉ ra là nếu chọn B, team khủng long đó sẽ khét tiếng khắp công ty. Việc chọn director mới sẽ trở nên khó khăn hơn vì ai dại gì đi dính vào đám kiêu binh đó. Tất nhiên là có vài điều kiện cụ thể khiến HR phải chọn B: team chuyên gia không mọc trên cây, thời gian tạo team mới dài. Nhưng nói chung là B vẫn khả thi trong một số trường hợp.
  Mind you, director được lòng xếp và HR như thế nhưng lại làm mất lòng tất cả nhân viên thì cần phải xem xét lại. Đá hắn sang đội khác hoặc cho hắn tạo riêng team khác để so sánh với team cũ là một lựa chọn.

   hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeVmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUbZqFneDh
  hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmtxbZtXb7Cx
 • Đôi khi sếp mới chỉ là giọt nước làm tràn li thì sao? A hay B cũng vẫn k xử lý cốt lõi vấn đề

   hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiUm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbJuFneDh
  hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYl5mIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZVVvtrI.
 • HR nên set up những cuộc interview riêng biệt cho Director và từng thành viên của team để hiểu về nguyên nhân của việc xin đồng loạt nghỉ. Có 2 TH xảy ra:
  + Nếu lỗi xác định do các bạn nhân viên, công ty cảm thấy không khó để build lại team này, và Director có khả năng build team mới trong thời gian phù hợp thì nhân viên nên là người ra đi.
  + Nếu lỗi xác định do Director, vị trí Director này không quá khó tìm trên thị trường việc làm, team này làm việc với Director cũ được đánh giá cao về performance và attitude thì khả năng lớn Director đang có những vấn đề quản lý con người và nên là người ra đi.

   hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiVl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbZeFneDh
  hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptsbVVvtrI.
 • Võ Văn Tiến's picture
  Võ Văn Tiến
  1564482277

  Bên mình đang dính đúng trường hợp này,mới thay cả Operation Manager và Head Of Retail luôn,các vị trí xương sống từ dưới hai vị trí này đều Resign hết

   hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiVload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbZaFneDh
  hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptrbVVvtrI.
 • Linh Doan's picture
  Linh Doan
  1564482277

  Em đứng về góc nhìn doanh nghiệp thôi, nếu kết quả tăng hơn so với 6 tháng trước. Giữ sếp thay nhân viên, kết quả k thay đổi thì thay cả 2. Kết quả giảm thì thay sếp :)). Không gì không thể thay thế, quan trọng là thay đúng người hay không thôi.

   hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbZWFneDh
  hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptralVvtrI.
 • Thái Gia Huy's picture
  Thái Gia Huy
  1564482277

  1. Đánh giá hiệu quả bộ phận trong thời gian vừa qua.
  2. Dựa trên kết quả, tìm hiểu thông tin từ 2 phía.
  3. Quyết định của ban giám đốc cao nhất.
  Dựa trên hiệu quả luôn là tối ưu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

   hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiVlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbZSFneDh
  hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptraVVvtrI.

Pages

hZWXnZVjk3GWmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...