AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5pglW-YmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cách sử dụng hàm INT lấy giá trị phần nguyên trong Excel mà bạn cần biết

Answer hZWYnp1ommmamJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRnZSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Đức Võ's picture
1659512863


Trong quá trình thao tác với Excel, vài trường hợp cần phải dùng hàm INT lấy phần số nguyên thuận tiện cho việc tính toán và sử dụng thường xuất hiện trong các bài toán phép chia. Ở bài viết này NTP sẽ hướng dẫn bạn thật chi tiết cách sử dụng hàm INT thật đơn giản và hiệu quả, tham khảo bài viết và thực hành cùng NTP để hiểu rõ hơn nhé!


Hàm INT là gì

Hàm INT là hàm dùng để lấy phần nguyên của một giá trị và kết quả nó trả về được làm tròn đến số nguyên gần nhất với nó, thường giúp người dùng xử lý các kết quả của một phép chưa tỏng bảng tính Excel.

Công thức hàm INT trong Excel

=INT(Number) với Number có thể là giá trị số có chứa phần thập phân.

Hàm INT và MOD trong Excel

Hàm INT và MOD trong Excel thường được sử dụng để giải quyết các yêu cầu về lấy phần nguyên, có thể sử dụng các số hạng của hàm INT để giải quyết các yêu cầu của bài toán.

= n-d * INT(n/d) = MOD(n,d)

Ví dụ 1: Hãy sử dụng hàm INT trong Excel để lấy phần nguyên của giá trị 15.4 ở ô B3 trong ví dụ được cho minh họa dưới đây.

Để thực hiện lấy phần nguyên cho giá trị trong ô B3, bạn thực hiện nhập công thức =INT(B3) vào ô chứa kết quả trả về của hàm Excel.

Sau đó nhấn ENTER để hàm thực hiện quá trình trả kết quả. Màn hình trả kết quả sẽ hiển thị kết quả là 15 như hình minh họa dưới đây. Kết quả cho bạn thấy, phần thập phân phía sau của giá trị đã bị mất.

Lưu ý nhỏ: Đối với các giá trị là số thập phân âm thì hàm INT sẽ làm tròn đến phần nguyên của số đó.

Hàm iferror là gì ?

Hàm iferror trong excel thường giúp người dùng phát hiện ra lỗi khi thao tác và có thể xử lý lỗi đó rồi trả về kết quả như mong muốn mặc dù nó không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu, người dùng chỉ có thể tự kiểm tra lại phép tính của mình.

Cấu trúc hàm iferror in excel

=IFERROR(Value; Value_if_error)

Giải thích hàm:

  • Value (Bắt buộc): Hàm cần thực hiện kiểm tra lỗi.

  • Value_if_error (Bắt buộc): Giá trị trả về nếu điều kiên có lỗi và ngược lại không trả về giá trị nếu điều kiện không bị lỗi.

Lưu ý: Nếu phép tính của bạn gặp các lỗi như: #VALUE, #NA, #REF, #NUM!, #DIV/0!,#NAME?, #NULL! thì hàm iferror mới trả về kết quả.

Ví dụ 1: Cho bảng số liệu sau, công thức hàm index trong ví dụ báo lỗi #REF!, bạn hãy dùng hàm excel đã học để kiểm tra và sửa lại lỗi đó sao cho kết quả có tính thẩm mỹ hơn.

Để thực hiện yêu cầu của đề bài, bạn thực hiện lần lượt các bước minh họa sau:

Bước 1: Bạn thực hiện nhập công thức sau vào ô địa chỉ chứa kết quả trả về:

=IFERROR (INDEX($C$3:$E$10, MATCH(B13,$E$3:$E$10,0)),”Kiểm tra lại công thức”)

Sau đó bạn nhấn ENTER để hàm excel thực hiện trả về kết quả.

Bước 2: Sau đó click đúp chuột vào vị trí ô vuông Fill Handle để nhận đầy đủ kết quả hàm excel trả về trong excel.

Hàm MOD trong Excel

Hàm MOD dùng để lấy phần dư của phép toán chia trong bảng tính Excel. Kết quả khi hàm Excel này trả về luôn cùng dấu với số chia.

Công thức hàm Excel

=MOD(Number, Divisor)

Giải thích hàm Excel:

  • Number: Số bị chia trong quá trình thực hiện phép toán. (Bắt buộc)

  • Divisor: Số chia trong quá trình thực hiện phép toán. (Bắt buộc)

Lưu ý khi dùng hàm Excel:

  • Nếu số bị chia bằng 0, hàm MOD trong Excel sẽ trả về kết quả giá trị lỗi #DIV/0!.

  • Trong Excel hàm MOD và INT thường được dùng để giải quyết các yêu cầu này, bạn có thể sử dụng bằng các số hạng của hàm INT để giải quyết yêu cầu bài toán

=MOD(n,d) = n-d * INT(n/d)

 

 

 Answer hZWYnp1ommmamJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRnZSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYn5pglW-YmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...