AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVlkm2alJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Báo cáo Xu hướng nhân tài Việt Nam 10 Năm Nhìn Lại

Answer hZWZmJRmmG2YlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Một thập kỷ nhìn lại thị trường nhân sự với quá nhiều biến động và thay đổi, là "nở hoa" hay "bế tắc", là "cơ hội" hay "thử thách" ⁉

Tổng hợp kết quả của hơn 10 năm khảo sát, Báo cáo Xu hướng nhân tài Việt Nam - 10 Năm Nhìn Lại của Anphabe sẽ tái hiện một cách chi tiết “quá trình trưởng thành" mạnh mẽ của của thị trường lao động Việt Nam trong một thập kỷ đầy thách thức. Bên cạnh những thay đổi lớn "một đi không trở lại", thị trường vẫn tồn tại những điều"bất biến" đã và đang làm thay đổi cơ bản cách thức hoạt động kinh doanh và góp phần hình thành nhiều xu hướng nhân tài mới.

👉 Thực hiện Khảo sát Xu hướng Nhân sự và Nguồn nhân lực 2024 để nhận Báo cáo Xu hướng nhân tài Việt Nam - 10 Năm Nhìn Lại. THAM GIA NGAY

MỘT PHẦN NỘI DUNG BÁO CÁO

Thực hiện Khảo sát Xu hướng Nhân sự và Nguồn nhân lực 2024 để nhận trọn bộ Báo cáo Xu hướng nhân tài Việt Nam - 10 Năm Nhìn Lại tại đây

Answer hZWZmJRmmG2YlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZmJVlkm2alJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...