Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5djkWydk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Global Human Resource Solution

Human Resource, the invaluable Diamond for your business

Global Human Resource Solution is opened in 2004, has a good reputation for a systematic and hands-on approach to Human Resources Solutions

  • hZWYm5djkWydk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhua5tmb7Cx
Global Human Resource Solution

TRAINING & DEVELOPING MANAGER

hZWYm5Znl2mZmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRql2iebeOz

Job Description

- Điều hành và quản lý nhân sự Phòng Đào tạo.

-  Điều hành mọi hoạt động liên quan của Phòng Đào tạo.

-  Quản lý nhân sự bộ phận Đào tạo, định biên và bố trí nhân sự hợp lý.

-  Kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy định của nhân viên trong Phòng Đào tạo, đảm bảo tuân thủ đúng các nội quy, quy định do công ty đề ra.

-  Nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên trong Phòng Đào tạo:

· Động viên, khích lệ nhân viên hoàn thành mục tiêu.

· Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết.

3.2.1 Thiết lập mục tiêu của Phòng Đào tạo dựa trên định hướng, mục tiêu của công ty.

- Thiết lập mục tiêu hoạt động của Phòng Đào tạo hàng năm, hàng tháng (bao gồm chỉ tiêu đào tạo, chất lượng đào tạo, chi phí đào tạo, tiến độ đào tạo, an toàn lao động, tinh thần làm việc,…) dựa trên định hướng, mục tiêu trong từng thời điểm của Ban Tổng Giám Đốc.

-  Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu về đào tạo – phát triển năng lực đội ngũ.

-  Triển khai mục tiêu hoạt động và kế hoạch thực hiện về – phát triển năng lực đội ngũ.

-  Theo dõi đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu và đưa ra phương án điều chỉnh kế hoạch kịp thời nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra.

-  Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện mục tiêu của Phòng Đào tạo.

3.2.2 Xây dựng, triển khai áp dụng các thủ tục, quy trình, quy định, tài liệu về đào tạo cho công ty.

- Tài liệu về hệ thống:

· Soạn thảo, cập nhật các thủ tục, quy định liên quan đến hoạt động đào tạo trong công ty.

· Triển khai áp dụng thủ tục, quy định đào tạo trong công ty.

· Theo dõi, đánh giá kết quả việc áp dụng các thủ tục, quy định về đào tạo và đề xuất cải tiến hệ thống tài liệu nhằm nâng cao chất lượng công việc.

- Tài liệu về đào tạo:

· Kiểm tra các tài liệu đào tạo do nhân viên đào tạo phát triển soạn.

· Triển khai áp dụng tài liệu vào công tác đào tạo cho công nhân viên.

· Theo dõi và đánh giá việc áp dụng tài liệu đào tạo trong công tác đào tạo.

· Đảm bảo các hồ sơ, tài liệu được lưu trữ, bảo quản theo quy định của hệ thống nhằm thuận lợi trong việc truy tìm nguồn gốc khi có yêu cầu.

3.2.3 Quản lý và điều hành các hoạt động liên quan về đào tạo phát triển năng lực đội ngũ công ty.

- Theo dõi, kiểm tra quá trình đào tạo phát triển cán bộ quản lý, công nhân viên trong công ty.

- Lập kế hoạch đào tạo & huấn luyện bên ngoài cho đội ngũ trong công ty theo yêu cầu từ các Phòng ban/ bộ phận.

- Liên lạc, tìm kiếm các Trung tâm đào tạo bên ngoài để đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý cho cán bộ công nhân viên theo kế hoạch đã được Ban Tổng Giám Đốc phê duyệt.

Job Requirements

NAM / NỮ : Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng quản lý & giao tiếp tốt. 

- Kỹ năng lập kế hoạch: Tốt. 

- Tiếng Anh : giao tiếp Tốt. 

- Tính cách vui vẻ, hòa nhã, thân thiện. 

Additional Information

About Global Human Resource Solution

Global Human Resource Solution is opened in 2004, has a good reputation for a systematic and hands-on approach to Human Resources Solutions such as:  HR Capital consultancy, Executive Search and Selection, Outsourcing Service,  Permanent Staffing, Payroll Processing, Training Management / Specialities / Soft Skills, Marketing Research 

Get salary from $24,000/year

hZWYm5Znl2mZmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRql2iebeOz
hZWYm5djkWydk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...