Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZlk2yWl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

About Brandi Hotel Group

Answer hZWXnpZlk2yWl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnZ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

 Brandi Hotel là một nhóm khách sạn đã rất nổi tiếng trong cộng đồng du lịch, đặc biệt là tại Hà Nội và Nha Trang. Được thành lập vào đầu năm 2012, chúng tôi đã phát triển từ khách sạn nhỏ đầu tiên tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đến chuỗi 04 khách sạn hiện tại, trong đó có hai khách sạn tại Hà Nội và hai khách sạn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bộ sưu tập tài sản đặc biệt của chúng tôi sẽ xác định lại chính khái niệm về khách sạn và khách sạn sang trọng. 

     Khi chúng tôi cố gắng trở thành một thương hiệu nổi tiếng về khách sạn trên khắp Việt Nam và trên toàn thế giới, chúng tôi cam kết nuôi dưỡng và phát triển người dân của chúng tôi trở thành người giỏi nhất trong ngành. Ngoài việc nhấn mạnh vào việc tạo ra một môi trường làm việc mong muốn, chúng tôi đặt niềm tin vào việc trả lại cho xã hội và chia sẻ thành công của chúng tôi với cộng đồng. Tại Brandi Hotel Group, thành công của chúng tôi không chỉ được đánh giá bằng số lượng khách sạn trong chuỗi của chúng tôi, mà còn bởi số lượng cuộc sống chúng tôi tiếp xúc và truyền cảm hứng trên đường đi.

 

Answer hZWXnpZlk2yWl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnZ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnpZlk2yWmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...