Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVilXGXlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bạn thuộc loại nào : Phản ứng Chậm , Không hành động hay Chủ động?

Answer hZWYlpVilXGXlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTlpaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.


CHỦ ĐỘNG

Chúng ta thường theo kiểu PHẢN ỨNG CHẬM (slow-reactive) hoặc KHÔNG HÀNH ĐỘNG (inactive) trong khi chúng ta lại cần CHỦ ĐỘNG (proactive) để thành công.

Ví dụ:
- người phản ứng chậm khi thấy nhà mình dột nặng mới vội vàng đi vay tiền để sửa nhà, và mắc nợ.
- người không phản ứng là mặc kệ, để tới lúc nhà sập.
- người chủ động là chuẩn bị từ trước đó xa một quỹ tiền (chẳng hạn vài % từ thu nhập mỗi tháng) để cho chuyện sửa chữa nhà, và khi thấy có triệu chứng là xử lý ngay, thậm chí có kế hoạch bảo trì nhà trước khi xảy ra triệu chứng.

Nếu bạn đánh giá các công việc bạn đang làm hiện nay, bạn thuộc nhóm nào nhỉ?


Answer hZWYlpVilXGXlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTlpaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpVilXGXlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...