Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZpjkWmYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bảo hiểm xã hội tính thế này có đúng ko?

Answer1 hZWXnZpimnCbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZnJyaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lý Thanh Hải's picture
1573722274


Answer1 hZWXnZpimnCbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZnJyaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  • Ta Dao Anh Hong .'s picture

    Lãi suất ngân hàng hiện nay dao động 4,5%-5,5%/năm nên lấy số trung bình khoảng 5%/năm. Do mình gửi góp liên tục mỗi tháng 2.5tr thì sau 30 năm tổng tiền gốc cộng với lãi là 1,180,646,588. Đây là lúc bước vào tuổi 60, ta đem lấy hết tiền này gửi ngân hàng, thì hàng tháng sẽ nhận lãi là 4,919,360 và gốc là 1,180,646,588 vẫn bảo toàn. Ngược lại nếu đóng BHXH thì bước vào tuổi 60 ta nhận hàng tháng 7,5tr, nếu ta sống được thêm 13 năm nữa thì tổng tiền ta nhân được là 1,170,000,000 xem như ta bắt đầu huề vốn và nếu tiếp tục sống ta sẽ có lời. Nếu ta tự tin có thể sống lâu thì nên đóng BHXH để khi về hưu lãnh hàng tháng, còn không tự tin thì nên rút BHXH một lần.       hZWXnZpimnCbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWXnZpimnCbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXbZWFneDh
    hZWXnZpimnCbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KamJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmloaZlpVm6xtg..
hZWXnZpjkWmYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...