Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplklHGWmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Các vấn đề về nhân sự AI?

Answer hZWXnplklHGWmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXm5iWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor
1566201335

Thời đại này việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xã hội, công việc và gia đình càng ngày càng lớn! Nhu cầu ấy cấp thiết phải hình thành hệ nhân sự AI. Vậy vấn đề về nhân sự AI hiện nay là như thế nào? Tương lai có chiến lược gì không? Các doanh nghiệp và cá nhân đóng góp mình trong sự phát triển hệ sinh thái AI này ra sao?

Tôi đã làm ở công ty nhà máy và nhiều khi nghĩ có cái máy thay mình thì tốt biết bao. Công sức của chúng ta không nên để làm các công việc mà máy móc làm tốt hơn, thông minh hơn, kết quả cao hơn, chính xác hơn, duy lý hơn là bị chi phổi bởi tâm lý, bởi sức khỏe. Chúng ta dành công sức vào việc khác như ứng dụng việc nào, phân loại và phát triển trí tuệ nhân tạo vào công việc hàng ngày, hàng năm của mình, định hướng về trí tuệ hơn là trực tiếp thực hiện các công việc như tôi đã thực hiện hàng nhiều năm nay, hoặc như chính các việc các bạn đang thực hiện nhưng khi suy nghĩ kỹ thì chúng ta đang làm chưa tốt, mà hơn hết là nên nghĩ việc của chúng ta là việc của cái máy, của ro-bot, của thiết bị có trí tuệ nhân tạo.

Vấn đề là môi trường và hệ sinh thái của nhân sự AI là như thế nào? Để tiện cho chúng ta tiếp cận và phát triển thì chúng ta cần suy nghĩ tới nó, xây dựng các dự án và thực hiện ngay tại các công ty của mình, tại các vị trí làm việc của mình....vv. 

Hiện nay thị trường này như thế nào? Các trường đào tạo ra sao? (tôi không nắm được nhưng nếu có sự chia sẻ và tìm hiểu của chúng ta thì vấn đề sẽ rõ ràng hơn, và các bạn cũng như tôi không suy nghĩ về sự hoang phí thời gian mình đã sống và làm việc dài thời gian qua vô ích). Xin cảm ơn.

Answer hZWXnplklHGWmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXm5iWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnplklHGWmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...