Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CEO hay HR là người xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp?

Answer2 hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmpWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Son Tung's picture
1616050444

Có ý kiến cho rằng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ của HR nhưng số khác lại nói đó là nhiệm vụ của CEO. Vậy, trong một tổ chức, khi xây dựng hay chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp ai sẽ là người quyết định?

  A. HR  
  B. CEO  Answer2 hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmpWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Ngô Mai Phương's picture

  Khi xây dựng hay chuyển đổi văn hóa thì CEO quyết định văn hóa có khả năng được triển khai nhanh chóng trên toàn công ty hơn. 

  Đặc biệt trong giai đoạn hiện này các công ty có mạng truyền thông nội bộ thì người CEO dễ dàng truyền tải mong muốn về văn hóa công ty đến trực tiếp từng người nhân viên tạo động lực giúp nhân viên thực hiện văn hóa đó hơn. 

  ví dụ sếp muốn nhân viên thực hiến tốt quy định 5K được bộ y tế khuyến cáo thì sếp truyền đạt & là người đứng đầu công tác thực hiện nguyên tắc 5K. Và được các trưởng bộ phận hỗ trợ để từng nhân viên trong cty thực hiện tốt nguyên tắc này. 

   hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uTmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYa5iFneDh
  hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OblpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9uZFVvtrI.
 • Ngoc Nguyen's picture
  Ngoc Nguyen
  1629966426

  HR thường lead các dự án Văn hóa. Nhưng người quyết định vẫn là CEO để có thể xây dựng hay chuyển đổi. 

  Người ra mặt thực hiện các hoạt động là HR. Nhưng trong những dự án lớn về chuyển đổi văn hoá doanh nghiệp có khi còn dính đến nhiều team leader khác nhau để thống nhất triển khai. 

  Còn các hoạt động nhỏ hơn thì HR sẽ lead chính. 

   hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl52YlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KacJSFneDh
  hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Odm5KIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtbJhlaVVvtrI.
hZWYmpdglm2dl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...