Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhjmG2blpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cty sẽ làm gì để tìm nhân tài có năng lực mới?

Answer1 hZWYmJhjl3GdmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlpyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Hiện tại, công ty rất cần nguồn nhân tài có những năng lực mới (new competencies) mà thị trường đang khan hiếm người giỏi, công ty sẽ làm gì trong 3 phương án dưới đây? 

A.      Phá rank lương để săn cho bằng được nhân tài  
B.      Giữ lương theo mặt bằng chung và thu hút bằng các phúc lợi, thưởng hấp dẫn hơn  

C.      Không cần tuyển người quá xuất sắc, biết làm là được  

Answer1 hZWYmJhjl3GdmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlpyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tuan Nghiem's picture
  Tuan Nghiem
  1614157813

  Một công ty vừa và nhỏ thì nên đi theo phương án C vì còn cần chi cho nhiều thứ khác. 

  Công ty lớn có thể theo phương án B vì nếu dùng lương để níu kéo nhân tài thì không lâu sau nhân tài cũng bị công ty lớn khác dùng lương để mời về. Còn khi có các phúc lợi khác sẽ giúp cho người nhân viên gắn bó với công ty hơn, giúp công ty phát triển trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. 

   hZWYmJhjl3GdmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uRlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJhjl3GdmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYaZWFneDh
  hZWYmJhjl3GdmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OblJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZsaJ5mVm6xtg..
hZWYmJhjmG2blpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...