Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm51plm-Wm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HR làm sao cân bằng kế hoạch dài, trung, ngắn hạn giai đoạn COVID-19?

Answer2 hZWYm51plmuZmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmJWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Khi nhân sự phải chạy theo business, việc cân bằng giữa kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn là vô cùng khó. Vậy, trong giai đoạn đặc biệt như covid-19, nhân sự chỉ nên:

  A. Chỉ tập trung vào kế hoạch ngắn hạn  
  B. Vừa kết hợp kế hoạch ngắn hạn và dài hạn   
  C. Vẫn kiên trì với kế hoạch dài hạn ban đầu mà công ty đề ra  

Nếu là một HR bạn sẽ lựa chọn đáp án nào? Vì sao

Answer2 hZWYm51plmuZmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmJWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Mỹ Ngọc's picture
  Mỹ Ngọc
  1615439521

  B. kết hợp ngắn & dài hạn. 

  Trong giai đoạn covid-19, mọi thứ thay đổi bất thường nên việc tập trung vào ngắn hạn sẽ thay đổi không ngừng. nhưng chúng ta vẫn phải có những kế hoạch trong dài hạn để phát triển nguồn nhân lực của công ty. Vì nguồn nhân lực là trụ cột quan trọng giúp công ty duy trì & phát triển trong giai đoạn khó khăn. 

   hZWYm51plmuZmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uSl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plmuZmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYapeFneDh
  hZWYm51plmuZmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OblZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptb59rbVVvtrI.
 • Ngô Mai Phương's picture

  Cty mình dịch này tập trung vào ngắn hạn nhiều hơn. Vì các hoạt động sản xuất sản phẩm dựa theo thị trường tức thời. 

  Nguồn nhân lực thì theo quy định nhà nước mà thực hiện chính sách ngắn hạn khác nhau để đáp ứng yêu cầu của thời cuộc & duy trì hoạt động kinh doanh. Nhưng vẫn đặt an toàn của người đi làm lên hàng đầu. 

   hZWYm51plmuZmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJSUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plmuZmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2ORbJiFneDh
  hZWYm51plmuZmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SUl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9uZFVvtrI.
hZWYm51plm-Wm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...