Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRgmm2XmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Phương cách xác định USP (Unique Selling Point) cho sản phẩm?

Answer9 hZWYnJRgmXGVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ianJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
My Hoa Nguyen's picture
1349506385

Chào các anh chị,

Người làm sale hay marketing nào cũng biết muốn giới thiệu một sản phẩm mới ra thị trường hay bán một mặt hàng nào đó thành công thì cũng phải có điểm khác biệt / định vị khác biệt (USP - Unique Selling Point / Proposition). Nói thì là như thế nhưng thực tế các bước để tìm xác định USP rất khó, thế nên 10 sản phẩm tung ra có khi chỉ 1 sản phẩm thành công. Mình đang ôm ấp vài dự định làm riêng nên muốn tìm hiểu thêm về USP, có ai ở đây có kinh nghiệm thì chia sẻ với nhé. Xin cảm ơn.

Answer9 hZWYnJRgmXGVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ianJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Khuong Duy's picture
  Khuong Duy
  1353446769

   USP cho sản phẩm phải được hoạch định cùng với việc xác định USP cho công ty bạn, liên quan mật thiết đến Branding của bạn...

  Nếu chỉ nhìn ở góc độ sản phẩm thôi thì không đủ cơ sở để đưa ra quyết định đâu bạn ah!

   hZWYnJRgmm2XmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJuTmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRgmm2XmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWOYa5qFneDh
  hZWYnJRgmm2XmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSblpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhtcZtpVm6xtg..
 • Yousef Parrish's picture
  Yousef Parrish
  1648245808

  brides of ukraine have many benefits to offer prospective husbands. These women are well-educated and often dress to impress. They also balance their career and family life in a successful manner. It's easy to see why Ukraine mail order brides are so popular in the West. Ukrainian women value family and career over marriage, but they are just as happy being single. For this reason, many Ukrainian brides seek marriages abroad.

   hZWYnJRgmm2XmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJWal4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRgmm2XmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OScpeFneDh
  hZWYnJRgmm2XmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SVnZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtoapdnbFVvtrI.

Pages

hZWYnJRgmm2XmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...