Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tlknCblJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tổng hợp những câu nói Tiếng Anh hay nhất, lưu về đọc mùa dịch nè bạn ơi!

Answer hZWXn5tlknCblJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRmpqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huynh Nguyen's picture
1584939798
1. Without you, I’m nothing. With you, I am something. Together, we are everything. 

(Không có bạn tôi chả là gì cả. Có bạn tôi là một điều gì đó. Cùng có nhau chúng ta là tất cả). 

2. Life is short. Time is fast. No replay, No rewind. So enjoy every moment as it comes. 

(Cuộc sống quá ngắn ngủi. Thời gian thì quá nhanh. Không chơi lại, không tua lại. Chỉ có thể tận hưởng từng khoảng khắc khi nó đến). 

3. Everybody deserves somebody who makes them look forward to tomorrow. 

(Bất cứ ai cũng đều xứng đáng có một người nào đó,người khiến họ nhìn đến ngày mai). 

4. I just hate the way people just try to play with other people’s emotions. 

(Tôi rất ghét cái cách mà mọi người đùa cợt với cảm xúc của người khác). 

5. Never forget yesterday. But always live for today. Because you never know what tomorrow can bring or what it can take away. 

(Đừng bao giờ lãng quên ngày hôm qua.Nhưng hãy luôn sống cho hôm nay. Bởi bạn sẽ không bao giờ biết ngày mai có thể mang đến cái gì hay có thể lấy đi cái gì). 

6. Once you love someone, they stay in your heart forever. 

(Một lần bạn yêu một người, họ sẽ ở trong tim bạn mãi mãi). 

7. You have 3 choices in life. You can watch things happen, make things happen and wonder what the hell happened. 

(Bạn có 3 sự lựa chọn trong cuộc sống. Bạn có thể xem sự việc xảy ra, khiến sự việc xảy ra và tự hỏi cái quái gì đã xảy ra). 

8. Don’t let yourself be controlled by these three things: your past, people & money.

 (Đừng để bản thân bạn bị điều khiển bởi 3 điều này : quá khứ của bạn, con người và tiền bạc). 

9. In life we are much easier to give advice to others than to do it to ourselves. 

(Trong cuộc sống chúng ta dễ đưa ra lời khuyên cho người khác hơn là tự mình làm nó cho bản thân). 

10. Sometimes the people we have known for a short amount of time have the biggest impact on our lives, even more than those we have known forever. 

(Có đôi khi những người chúng ta biết chỉ trong một thời gian ngắn có tác động lớn nhất lên cuộc sống của chúng ta hơn cả những người chúng ta quen biết mãi mãi). 

Image result for You have 3 choices in life. You can watch things happen, make things happen and wonder what the hell happened.


Answer hZWXn5tlknCblJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRmpqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5tlknCblJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...