Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZdokXCXm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

"Zombie" không ngừng gia tăng chốn "Công sở"

Answer hZWXnZdokXCXm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnZSViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Mary Pham's picture
1566623547

Theo báo cáo đầu năm nay của Anphabe, lực lượng Zombie công sở không ngừng gia tăng trong năm qua và chưa có xu hướng giảm. Năm 2018, Zombie chiếm 29% trong lực lượng lao động Việt Nam, 

Có nghĩa là: Công ty bạn có 100 nhân viên thì bạn đang "nuôi dưỡng" 29 thành viên Zombie trong công ty mình.

Không chỉ vậy, lực lượng lao động "Nòng cốt" của công ty thì không ngừng giảm. Từ 53% năm 2017 giảm xuống còn 49% => Chưa đến 50% lực lượng nhân viên Trung thành và Nỗ lực cao đang làm việc công ty và nhóm này không ngừng giảm xuống đang "báo động" cho nguồn lực Việt nam. 

Bạn đang là lực lượng nào trong công ty:

  • "Nòng Cốt"  - nhóm nhân viên Trung thành và Nỗ lực cao
  • "Zombie" - nhóm nhân viên Trung thành thấp và nỗ lực thấp
  • "Thất thoát đáng tiếc" - nhóm nhân viên có Nỗ lực cao nhưng vẫn muốn ra đi
  • "Từ bỏ" - nhóm nhân viên có Nỗ lực thấp và mong muốn ra đi

Xem chi tiết về Mô hình Phân bổ Nguồn lực Việt Nam năm 2018 : Tại đây

Xem thêm:

Answer hZWXnZdokXCXm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnZSViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZdokXCXm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...