Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pkmnKYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CÔNG THỨC TÍNH TIỀN LƯƠNG NGỪNG VIỆC TRONG THỜI GIAN BỊ CÁCH LY THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Answer2 hZWXn5pkmnKYnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRm5uWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
An Minh's picture
1585382750

Theo công văn 1064 của chính phủ thì tiền lương ngừng việc của người lao động sẽ được tính như sau:

Tiền lương ngừng việc = [Mức lương + Phụ cấp lương(cố định) + Bổ sung lương(cố định)]/Số ngày làm việc theo quy định(công chuẩn) x Số ngày phải ngừng việc x Tỉ lệ % theo thỏa thuận


Trong đó:

- Mức lương + Phụ cấp(cố định) + Bổ sung lương(cố định) là tiền lương làm căn cứ tham gia BHXH.

- Tỉ lệ % theo thỏa thuận là tỉ lệ mà 2 bên đã thỏa thuận trước trong trường hợp ngừng việc với lý do bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh ...) được quy định trong thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế lương thưởng (nếu có). HOẶC là tỉ lệ % mà 2 bên thỏa thuận khi phát sinh ngừng việc.

- Tiền lương ngừng việc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Cả nhà tham khảo thêm Điều 30 Thông Tư 59/2015/TT-BLDTBXH để tham khảo thêm danh mục phụ cấp lương cố định nhé!

 Hướng dẫn trả lương cho lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19

Xem thêm: 

Answer2 hZWXn5pkmnKYnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRm5uWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Phuoc Nguyen Lam's picture

  Một vài điều cách biết về LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TẠM NGHỈ VIỆC mùa dịch bệnh chia sẻ cùng mọi người. 

  Lao động tạm nghỉ việc, ngừng việc do dịch bệnh virus corona (Covid-19) vẫn được nhận lương. Mức lương do người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

  Bộ LĐ-TBXH vừa có công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL gửi các doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc hướng dẫn trả lương cho người bị ngừng việc do Covid-19 trong các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phải cho lao động nghỉ việc.

  Theo đó, công văn hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc trả lương, tạm hoãn hợp đồng lao động... đối với những lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19.

  Công văn nên rõ, do tác động bởi dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất khiến hàng nghìn người lao động phải ngừng việc.

  Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định.

  Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp, người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly… thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động. Theo đó, tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

  Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động.

  Trong trường hợp nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động. Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

  Đối với những trường hợp phát sinh khác, Bộ LĐ-TBXH đề nghị các sở căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hoặc báo cáo về Bộ để được hướng dẫn, xử lý kịp thời. 

  Mức lương tối thiểu vùng được quy định trong Nghị định 90/2019/NĐ-CP được áp dụng từ 1/1/2020 ở 4 vùng cụ thể như sau:

  • Vùng I (khu vực thành phố, đô thị thuộc các quận thị nội thành) là 4.420.000 đồng
  • Vùng II (khu vực huyện thị thuộc các tỉnh thành phố) là 3.920.000 đồng
  • Vùng III (các huyện thị, thị xã thuộc các tỉnh) là 3.420.000 đồng
  • Vùng IV (vùng nông thôn, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn) là 3.070.000 đồng.

  Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Lao Động - Thương Binh Xã Hội

   hZWXn5pkmnKYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2VmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pkmnKYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GabZmFneDh
  hZWXn5pkmnKYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdmJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1ra5tmVm6xtg..
 • Hưng Nguyễn's picture
  Hưng Nguyễn
  1586229655

  Nếu dịch bệnh kéo dài và thời gian ngừng việc cũng từ đó dài ra trong vô định, nếu trong tình huống xấu nhất cty không trụ nổi thì sẽ phải giải quyết thế nào anh?

   hZWXn5pkmnKYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2Vmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pkmnKYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GabZqFneDh
  hZWXn5pkmnKYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdvbp1uVm6xtg..
hZWXn5pkmnKYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...