Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VklW6dlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[COVID-19] Làm sao trao đổi cùng nhân viên khi không tăng lương trong năm

Answer1 hZWYl5VklHCWm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmpuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hong Van's picture
1606190734

Năm nào công ty cũng có 1 kỳ xét lương vào tháng 4 hằng năm. Nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh từ tháng 4 đến giờ vẫn chưa thể tăng lương cho nhân viên cho bất kỳ nhân viên nào dù các nhân viên cũng cống hiến, nỗ lực nhiều hơn so với các năm khác. Làm sao để trao đổi cùng nhân viên vẫn đủ tinh thần làm việc và không để nhân viên rời bỏ công ty đặc biệt với nhân viên đã qua 1 kỳ vẫn chưa được tăng lương. 

Mình có nên thông báo tình hình hiện tại năm nay cho toàn nhân viên công ty để mọi người không quá kỳ vọng trong tháng cuối năm nay hay mình nên không để cập gì trong chuyện tăng lương với toàn bộ nhân viên trong cty nhỉ. 

Mọi người cho mình ý kiến để xử lý trong tình huống này nhé. 

Answer1 hZWYl5VklHCWm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmpuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

  Vì bạn không đưa ra từ trước đây "quy định" hoặc sự ngầm hiểu nào là không tăng tương cho tất cả nếu như sản xuất kinh doanh lỗ bao nhiêu phần trăm. Bạn chỉ nói là cô-vích chứ chưa rõ ràng là công ty bạn đang vẫn kinh doanh hoạt động tốt hay không!

  Nếu bạn chưa có các căn cứ nào khác việc thói quen, "luật lệ", văn hóa từ trước tới này thì theo tôi bạn nên duy trì văn hóa và luật lệ ấy.

   hZWYl5VklHCWm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5qRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5VklHCWm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KXaZSFneDh
  hZWYl5VklHCWm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OalJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
hZWYl5VklW6dlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...