AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplkknGVlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cách sử dụng hàm LEN trong bài tập Excel

Answer hZWYnphpmG2dlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlZuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Pi Chi's picture
1655523880

Để biết cách sử dụng hàm len trong excel, bạn phải hiể hàm len là gì? Hàm len là hàm excel trả về số lượng kí tự cho một chuỗi văn bản đã biết trước, hàm này sẽ đếm được tất cả các ký tự trong chuỗi kể cả khoảng trắng.

Cấu trúc hàm len

Cú pháp: =LEN(Chuỗi kí tự cần đếm số lượng)

Lưu ý nhỏ:

  • Hàm len này sẽ dùng để đếm dữ liệu nên dữ liệu gốc trong quá trình thực hiện sẽ không bị mất, ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp hàm này với nhiều hàm excel khác để giải quyết những yêu cầu cao hơn trong bảng tính excel ở công việc hay học tập của bạn.

  • Hàm này chỉ thực hiện trên một ô dữ liệu.

  • Đặc biệt, hàm này không đếm được các dữ liệu về ngày tháng.

Cách sử dụng hàm LEN trong Excel chi tiết dễ hiểu

Hướng dẫn nhanh cách sử dụng hàm LEN đếm ký tự

Để thực hiện đếm được số lượng kí tự cho chuỗi văn bản – bạn nhập công thức =LEN(Chuỗi văn bản bạn đang cần biết số lượng kí tự) – Tiếp theo, nhấn ENTER để hàm Excel trả về kết quả. Như vậy chỉ với một thao tác đơn giản là bạn đã biết được số lượng các ký tự của chuỗi văn bản.

Hàm len TRIM kết hợp trong Excel đếm số lượng ký tự chính xác

Khi bạn được giao một bảng dữ liệu lớn cần phải đếm số lượng ký tự, để đảm bảo độ chính xác không bị đếm dư số lượng khoảng trắng, bạn có thể sử dụng hàm len trim để đếm số lượng ký tự cho chuỗi văn bản. Hàm trim sẽ giúp bạn loại bỏ đi những khoảng trắng dư thừa trong chuỗi văn bản.

Nhập công thức hàm excel kết hợp =LEN(TRIM(C4)) với C4 là chuỗi văn bản chứa khoảng trắng dư.

Sau đó nhấn ENTER hàm len là gì sẽ trả về kết quả như hình minh họa sau:

Hàm len Right kết hợp trong Excel đếm số lượng ký tự chuỗi

Trong nhiều bài toán, đôi lúc bạn phải dùng kết hợp hàm len right hay hàm len left để giải quyết các yêu cầu tính toán, ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn:

Tìm độ dài chuỗi ký tự đứng trước dấu gạch nối “-” ở ví dụ được cho trong hình minh họa dưới đây:

Để giải quyết các yêu cầu đề bài trên, ở cột chứa kết quả hàm len trả về, tại ô địa chỉ E2 bạn nhập công thức hàm sau: =LEN(LEFT(C2,SEARCH(“-“,C2)-1))

Trong đó:

  • C2: Chuỗi văn bản để hàm left lấy kí tự.

  • SEARCH(“-“,C2): Vị trí dấu gạch nối “-“

  • SEARCH(“-“,C2)-1: Vị trí trước dấu gạch nối “-“

Sau đó nhấn ENTER, hàm len xuất kết quả tả về như hình minh họa sau:

Sau đó sao chép và dán công thức xuống các địa chỉ bên dưới để bảng dữ liệu nhận đầy đủ kết quả mà hàm len trả về.

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng công thức tổng quát để tìm số kí tự đằng sau ký tự dấu gạch nối “-” một khoảng trắng hay bất cứ vị trí nào mà đề bài yêu cầu.

Hàm LEN Python

Đây là hàm trả về độ dài, số lượng ký tự của một chuỗi văn bản đã được chỉ định.

Cú pháp hàm: =LEN(chuỗi văn bản) trong đó chuỗi văn bản có thể là string, bytes, tuple, list, range,…

Giá trị mà hàm len trả về là số lượng ký tự của chuỗi đầu vào. Nếu không truyền tham số hoặc tham số đó không hợp lệ thì chương trình sẽ bị phát sinh ngoại lệ TypeError.

Hàm len trong sql giúp người dùng trả về số lượng ký tự của một chuỗi văn bản đã được chỉ định từ trước. Một điểm lưu ý là hàm len này sẽ trả về kết quả không bao gồm các khoảng trắng ký tự ở cuối chuỗi văn bản khi thực hiện đếm số lượng ký tự.

Cú pháp hàm LEN trong SQL

Cú pháp hàm len: LEN(Chuoi) với Chuoi: Chuỗi văn bản bạn cần đếm số lượng ký tự.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN trong SQL đơn giản nhất

Ảnh minh họa bên dưới NTP có chia sẻ cho bạn cách dùng công thức hàm len trong sql, cùng tìm hiểu nhé.

Công thức hàm dạng 1: SELECT LEN (‘sql.edu.vn’). Kết quả số lượng ký tự chuỗi hàm trả về là 10. Hàm đã thực hiện đếm tổng số lượng ký tự cho chuỗi văn bản này không có khoảng trắng đầu và cuối chuỗi.

Công thức hàm dạng 2: SELECT LEN (‘sql.edu.vn ‘). Kết quả số lượng ký tự chuỗi hàm trả về là 10. Hàm đã thực hiện đếm tổng số lượng ký tự cho chuỗi văn bản này và không đếm khoảng trắng ở cuối chuỗi.

Công thức hàm dạng 3: SELECT LEN (‘ sql.edu.vn’). Kết quả số lượng ký tự chuỗi hàm trả về là 11. Hàm đã thực hiện đếm tổng số lượng ký tự cho chuỗi văn bản này và cả khoảng trắng ở đầu chuỗi văn bản.


Answer hZWYnphpmG2dlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlZuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnplkknGVlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...