AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpVmlXKclZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thứ tự HR ưu tiên đầu tư trong thời gian khó khăn (COVID-19)

Answer1 hZWYnp1omXKampSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYm5qaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Sau khi thuyết phục thành công Tổng Giám Đốc/ CEO của mình trong việc xin ngân sách cho các hoạt động nhân sự, đâu sẽ là thứ thự ưu tiên hàng đầu mà Anh/ Chị sẽ ưu tiên thực hiện trong thời gian khó khăn như năm nay:

A. Đầu tư vào lương – thưởng để thu hút & giữ chân nhân viên
B. Đầu tư vào đào tạo để nâng cao năng lực tổ chức & nhân viên, sẵn sàng cho thế giới mới sau đại dịch
C. Đầu tư vào hệ thống công nghệ để tự động hóa vận hành, nâng cao năng suất của các hoạt động nhân sự 


Answer1 hZWYnp1omXKampSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYm5qaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lý Trâm Anh's picture
  Lý Trâm Anh
  1637222654

  Đầu tư vào đâu cũng sẽ khá khó trong lựa chọn của nhân sự. Với mình chắc sẽ chọn B. Đầu tư vào đào tạo để nâng cao năng lực tổ chức & nhân viên, sẵn sàng cho thế giới mới sau đại dịch. 

  Vì nhân viên & tổ chức năng lực cao thì sau khi dịch bệnh được kiểm soát công ty có khả năng bức phá, đạt lợi nhuận cao => nhân viên hưởng lợi ích như thưởng năm,... đạt được điều A. Đầu tư vào lương – thưởng để thu hút & giữ chân nhân viên.

  Sau đó nếu còn dư 1 khoản có thể đến C. Đầu tư vào hệ thống công nghệ để tự động hóa vận hành, nâng cao năng suất của các hoạt động nhân sự. 

  Vậy là có khả năng làm được cả 3 hoạt động nhân sự. 

   hZWYnp1omXKampSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJSTnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1omXKampSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2ORa5yFneDh
  hZWYnp1omXKampSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SUlpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdoaVVvtrI.
hZWZlpVmlXKclZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...