Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdpkW6bmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Loài chim duy nhất dám mổ ĐẠI BÀNG đó là con QUẠ!

Answer2 hZWYlpdpkW6bmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmJ2UiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1598840325

Con quạ hạ xuống lưng đại bàng và mổ vào phần cổ. Tuy nhiên đại bàng sẽ KHÔNG HẤT quạ ra - KHÔNG TRANH ĐẤU với quạ - KHÔNG TỐN SỨC LỰC và THỜI GIAN với nó.

Chim đại bàng chỉ DANG RỘNG CÁNH và BAY CAO VÚT lên trời. Và càng bay cao, sẽ càng ít không khí đối với con quạ, khi đó CON QUẠ SẼ TỰ RƠI XUỐNG.

SỐNG TRÊN ĐỜI cũng vậy, có những chuyện xảy ra ... bạn không nên dành nhiều thời gian để phân bua, tranh cãi hay chứng minh điều gì cho ai.

Điều cần thiết là :
Cứ tiến lên phía trước
XEM NHẸ NÓ ĐI ...
mọi điều bất xứng ý
sẽ dần dần TỰ BUÔNG RỜI!...

Nguồn: Internet

Answer2 hZWYlpdpkW6bmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmJ2UiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    • hZWYlpdpkW6bmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWYlpdpkW6bmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTbJeFneDh
    hZWYlpdpkW6bmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWl5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpvbJlpZFVvtrI.
hZWYlpdpkW6bmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...