Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá nhân viên IT.

 Hi All,

Tôi cần tổ chức xây dựng lại bang tiêu chí đánh giá nhân viên IT của mình để có được bang đánh giá công bang, minh bạch, bớt cảm tính.

Anh/chị nào có kinh nghiệm tư vấn giúp nhé.

Thanks.

1389074135
 • Leadership
 • 4 answer(s)
 • hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySmpaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Bạn không nói rõ bạn dự tính xây dựng các tiêu chí như thế nào để đánh giá nhân viên, theo kiểu nào, nên khó có thể đóng góp ý kiến được. Tôi đang hình dung các tiêu chí của bạn tựa tựa là: có đi làm trễ không, có hợp tác với đồng nghiệp không...sau đó đưa ra điểm, trọng số để dánh giá, không biết có đúng ý bạn không?

  Chia sẻ với bạn, cách thức đánh giá kết quả công việc hiện nay, người ta xây mục tiêu công việc (KPI) và đánh giá trên mục tiêu này. KPI phải thỏa tiêu chí SMART. S là pecific (cụ thể), M là Measurable (đo lường được. Đo qua số lượng, chất lượng, chi phí, thời gian. Trường hợp không do được thì cần phải mô tả kết quả theo hướng nó có thể xác định được khi hoàn thành), A là achievable (có thể đạt được, một số chỗ họ dùng Align to business - gắn với kinh doanh). R là realistic (hiện thực, khả thi), T là time (thời gian).

  1389078906
  • hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWYload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCScJaFneDh
  hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVm5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZoaJtoVm6xtg..
 • KPI phải xây dựng cho từng vị trí, chuyên môn. Theo mình hiểu IT ở đây có thể là IT về hardware, network hoặc help desk, cái này cần cả người có chuyên môn sâu đưa ra tiêu chí đánh giá thì mới đúng được. Còn nếu đánh giá chung chung thì google rất nhiều

  1389086925
  • hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWYnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCScJ2FneDh
  hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVm5uIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxscZpqVm6xtg..
 • Tôi có bảng tiêu chí đáng giá chung không có riêng cho chuyên môn nào cả, có thể dùng cho nhân viên, quản lý sơ cấp và trung cấp, còn cao cấp thì tôi chưa có, cần tham khảo thì liên hệ nhen.

  1389087981
  • hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZWZload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCScZaFneDh
  hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGVnJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsbJ5nVm6xtg..
 • @ Linh pham My &  các bạn quan tâm tham khảo theo link mới này

  http://www.laprapdientu.vn/images/upload/website-1/post/Download/tieuchidanhgiachung.pdf

  PW: laprapdientu.vn

  Cám ơn và chúc vui

  1508682060
  • hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpmRlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmWaZWFneDh
  hZWXl51glXCblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqZlJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsbJ5nVm6xtg..
Lazy Load...